.:Strona Główna | .:Przedszkole | .:O Nas | .:Grupy | .:Dla Rodziców | .:Aktualności | .:Sukcesy | .:Archiwum | .:Kontakt

 

 

Projekt unijny

 

 Rodzice pracują - dzieci harcują

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Numer i nazwa Działania: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Wartość projektu: 178 830,91 zł
Wkład własny Gminy Czudec: 17 883,10 zł
Wkład UE: 152 006,27 zł


Okres realizacji projektu: od: 2016-09-01 do: 2017-12-31

Cel główny projektu:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gminie Czudec poprzez utworzenie 12 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Czudcu, wyrównanie szans edukacyjnych  i zwiększenie umiejętności społecznych min. 184 dzieci poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dla Publicznego Przedszkola w Czudcu o dodatkowe zajęcia i oferty kulturalnej o dodatkowe imprezy oraz stworzenie warunków do prowadzenia jak najwyższej jakości edukacji przedszkolnej w 7 oddziałach Publicznego Przedszkola w Czudcu poprzez ich doposażenie  w okresie od 01.09.2016 do 31.12.2017.

Grupy docelowe:

GD1. Dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświaty pochodzące  z Gminy Czudec oraz gmin ościennych – 184 dzieci.

GD2. Rodzice i prawni opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie  o systemie oświaty stanowiących GD1.

GD3. Publiczne Przedszkole w Czudcu.

Najważniejsze produkty i rezultaty przewidziane do osiągnięcia:


• Liczba nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych – 1.
• Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 12.
• Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 184.

Zadania:
1. Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć przedszkolnych.
2.Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt multimedialny  z oprogramowaniem.
3. Organizacja zajęć przedszkolnych w ramach podstawy programowej w nowo utworzonej grupie przedszkolnej.
4. Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych.
5. Realizacja wyjazdów edukacyjnych i imprez kulturalnych.